ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

Орган за контрол от вида С при СД “Абсолют-93 – Тонев и Сие” е наследник на бившата електроизмервателна лаборатория към Институт за развитие на промишлеността (ИРП) и вече 28 години работи без прекъсване под 8-ма подред акредитация.

Понастоящем Органът за контрол е акредитиран от ИА “БСА” съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и е с призната компетентност да извършва следните дейности:

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

– съпротивление на изолация

– импеданс на контура „фаза-защитен проводник”  

– съпротивление на защитни заземителни уредби  

– съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби  

– прекъсвачи за защитно изключване (ток на задействане, време за изключване, допирно напрежение)

Изкуствено осветление в работна и битова среда (осветеност)

Микроклимат в работна и битова среда (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха)

Шум в работна среда в индустрията (дневно ниво на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум, ниво на върхово звуково налягане)

Шум в работна среда (ниво на шум, еквивалентно ниво на шум)

Шум в околна среда (еквивалентно ниво на шум)

Шум в помещенията на обществени и жилищни сгради (ниво на шум, еквивалентно ниво на шум)

Вентилационни инсталации (скорост на движение на въздушен поток, дебит на въздуха)

Климатични инсталации (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха)


Органът за контрол работи на територията на цялата страна. Разполагаме с три екипа компетентни инспектори и служебни автомобили, които са на Ваше разположение целогодишно. Максималният срок за обработка на резултатите от контрол за най-обемните е сложни обекти е до 7 работни дни.

ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ :

Общи договорни условия

Политика по качество

Политика за конфиденциалност

Разглеждане на жалби и възражения

Позоваване на акредитация

Декларация за безпристрастност


ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ :

Заявка за контрол

Анкетен лист