Орган за контрол от вида С

Орган за контрол от вида С при СД “Абсолют-93 – Тонев и Сие” е наследник на бившата електроизмервателна лаборатория към Институт за развитие на промишлеността (ИРП) и вече 27 години работи без прекъсване под 7-ма подред акредитация.

Понастоящем Органът за контрол е акредитиран от ИА “БСА” съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и е с призната компетентност да извършва следните дейности:

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

– съпротивление на изолация

– импеданс на контура „фаза-защитен проводник”  

– съпротивление на защитни заземителни уредби  

– съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби  

– прекъсвачи за защитно изключване (ток на задействане, време за изключване, допирно напрежение)

Изкуствено осветление в работна и битова среда (осветеност)

Микроклимат в работна и битова среда (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха)

Шум в работна среда в индустрията (дневно ниво на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум, ниво на върхово звуково налягане)

Шум в работна среда (ниво на шум, еквивалентно ниво на шум)

Шум в околна среда (еквивалентно ниво на шум)

Шум в помещенията на обществени и жилищни сгради (ниво на шум, еквивалентно ниво на шум)

Вентилационни инсталации (скорост на движение на въздушен поток, дебит на въздуха)

Климатични инсталации (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха)ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ :

Общи договорни условия

Политика по качество

Политика за конфиденциалност

Разглеждане на жалби и възражения

Позоваване на акредитация


ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ :

Заявка за контрол

Анкетен лист